Kontrast:

InformacjaInformujemy, iż w dn. 18 września br. (piątek) Biuro Zarządu Stowarzyszenia będzie czynne w godz. 07.00 – 12.00.

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020.Listy dla ogłoszenia o naborze nr 30/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 228 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 308 KB).

Dla naboru o numerze 29/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – nie złożono wniosków.

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 28/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 168 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 328 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 27/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 227 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 248 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 26/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 210 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 171 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.

Walne Zebranie 2020Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 18 września 2020 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim Gminy Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
 4. Uchwalenie porządku zebrania.
 5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2019.
 9. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
 10. Przeprowadzenie wyboru Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie:
  a. wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
  b. zatwierdzenia wyboru przez Komisję Rewizyjną: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
 11. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie:
  a. wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
  b. zatwierdzenia wyboru przez Zarząd Stowarzyszenia: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
 12. Przeprowadzenie wyboru Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie:
  a. wyboru Członków Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
  b. zatwierdzenia wyboru przez Radę Stowarzyszenia: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
 13. Wolne głosy i wnioski.

Posiedzenie Rady – 08.09.2020 r.8 września br. o godzinie 11.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonych naborów,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Podsumowanie prowadzonych badańDziękujemy za udział w prowadzonych badaniach. Poniżej publikujemy raporty podsumowujące udzielone w ich ramach odpowiedzi.

Badanie efektywności prowadzonych działań – do pobrania tutaj (plik PDF, 503KB)

Badanie – monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 286KB)

Badanie satysfakcji grup defaworyzowanych – do pobrania tutaj (plik PDF, 407KB)