Kontrast:

Walne Zebranie 2024Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 15 marca 2024 r. o godzinie 1100 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice, os. Parkowe 1

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
 4. Uchwalenie porządku zebrania.
 5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2023.
 6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady zawierającego kryteria wyboru operacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 24/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader do związku stowarzyszeń pod nazwą „Wielkopolska Sieć LGD”
 11. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
 12. Wolne głosy i wnioski.