Kontrast:

Posiedzenie Rady – 07.12.2023 r.07 grudnia br. o godzinie 1000 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie sie posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:

Konkurs na świąteczną potrawę „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”Zapraszamy wszystkie Panie – członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Grodziskiego do wzięcia udziału w konkursie! Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

I Wielkopolskie Samorządowe Forum KGW – Powiat Grodziski – 20.11.2023 r.Lista wniosków złożonych w terminie dla naboru 38/2023Lista wniosków złożonych w terminie dla naboru nr 38/2023 z dnia 17.10.2023 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  – do pobrania tutaj, (plik PDF, 342 KB)

Ogłoszenie nr 38/2023 z dnia 17.10.2023 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnejData opublikowania: 17.10.2023 r.

Ogłoszenie nr 38/2023

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Termin składania wniosków: 31.10.2023 r. – 13.11.2023 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio do  Biura Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader, przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (budynek PROMESY, piętro II) w godzinach 9.00 – 12.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z karty oceny której podlega operacja.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach – każdy w osobnym segregatorze (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez wnioskodawcę).
  Zakresy tematyczne naboru  Zakres operacjiLimit dostępnych środkówIndykatywna kwota wsparcia w PLN wyliczona po kursie 4,00 złForma i wysokość wsparcia
Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku – zgodny z zakresem operacji określonym w §2, ust. 1, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej          152 959,25 EUR611 837,00 złRefundacja:
– do 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
– do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
– do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku: podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Do 250 tys. zł dofinansowania na jedną operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych
  • LSR dostępna jest na stronie Stowarzyszenia w zakładce: LSR 2014 – 2020,
  • Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenia wsparcia dostępne są  na stronie  Stowarzyszenia w zakładce: Wzory wniosków.
  • Kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce: Kryteria wyboru.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (do pobrania tutaj).

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader (ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) lub pod numerem telefonu: 61 227 12 16.