Kontrast:

Walne Zebranie 2023Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 15 maja 2023 r. o godzinie 1300 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kamieniec, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
 4. Uchwalenie porządku zebrania.
 5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2022.
 6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
  Zarządowi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia
  za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2022.
 9. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej
  Leader.
 11. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Lokalnej
  Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 12. Wolne głosy i wnioski.