Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.2. – dane finansowe
Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.2 LSR – Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki, przedsięwzięcie: Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

Nazwa wskaźnikaŚrodki dostępne w ramach danego wskaźnikaŚrodki pozostałe do wykorzystania
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa1 005 964,06 EUR4 035,94 EUR