Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.2. – dane finansowe
Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.2 LSR – Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki, przedsięwzięcie: Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

Nazwa wskaźnikaŚrodki dostępne w ramach danego wskaźnikaŚrodki pozostałe do wykorzystania
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa195 948,97 EUR76 991,09 EUR