Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.1. – dane finansowe
Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.1 LSR – Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, przedsięwzięcie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

Nazwa wskaźnikaŚrodki dostępne w ramach danego wskaźnikaŚrodki pozostałe do wykorzystania
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim34 709,45 EUR0,00 EUR