Kontrast:

Ogłoszenie nr 33/2022 z dnia 31.01.2022 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwaData opublikowania: 31.01.2022 r.

Ogłoszenie nr 33/2022

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Termin składania wniosków: 17.02.2022 r. -07.03.2022 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio do Biura Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader, przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (budynek PROMESY, piętro II) w godzinach 9.00 – 12.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z karty oceny której podlega operacja.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach – każdy w osobnym segregatorze (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez wnioskodawcę).
Zakresy tematyczne naboru Zakres operacji Limit dostępnych środków Indykatywna kwota wsparcia w PLN wyliczona po kursie 4,00 złForma i wysokość wsparcia
Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej – zgodny z zakresem operacji określonym w §2, ust. 1, pkt 2 litera a,
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa 179 579,87 EUR718 319,48 zł Premia – 51 000,00 zł
  • LSR dostępna jest na stronie Stowarzyszenia w zakładce: LSR 2014 – 2020,
  • Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są  na stronie  Stowarzyszenia w zakładce: Wzory wniosków.
  • Kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce: Kryteria wyboru.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (do pobrania tutaj).

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader (ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) lub pod numerem telefonu: 61 227 12 16.