Kontrast:

Walne Zebranie 2021Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 8 września 2021 r. o godzinie 11.00 w Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
  4. Uchwalenie porządku zebrania.
  5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.
  6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2020.          
  9. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
  10. Wolne głosy i wnioski.