Kontrast:

Walne Zebranie 2020Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 18 września 2020 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim Gminy Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
 4. Uchwalenie porządku zebrania.
 5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2019.
 9. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
 10. Przeprowadzenie wyboru Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie:
  a. wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
  b. zatwierdzenia wyboru przez Komisję Rewizyjną: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
 11. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie:
  a. wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
  b. zatwierdzenia wyboru przez Zarząd Stowarzyszenia: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
 12. Przeprowadzenie wyboru Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie:
  a. wyboru Członków Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
  b. zatwierdzenia wyboru przez Radę Stowarzyszenia: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
 13. Wolne głosy i wnioski.