Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.3.Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.3 LSR – Podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego, przedsięwzięcie: Podnoszenie kompetencji zawodowych i kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.

Nazwa wskaźnika
Planowana do osiągnięcia wartość wskaźnika
(w latach 2016- 2023 r.)
Bieżąca realizacja
Liczba szkoleń 20 sztuk 0