Kontrast:

Walne Zebranie 2018Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 08.06.2018 r. o godzinie 14.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Granowo przy ulicy Stawowej 1 (pałac).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
4. Uchwalenie porządku zebrania.
5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania Członka Komisji Rewizyjnej.
10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie:
–  zmiany uchwały nr 7/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania Członka Rady Stowarzyszenia.
12. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwał w sprawie:
– zmiany uchwały nr 3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: wyboru Członków Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
– zmiany uchwały nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia wyboru przez Radę Stowarzyszenia: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
13. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
14. Wolne głosy i wnioski.