Kontrast:

Informacja o realizacji wniosków złożonych w ramach konkursów ogłoszonych w I półroczu 2017 r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader informuje, iż w ramach konkursów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 r. dotyczących operacji mających na celu: utworzenie nowego przedsiębiorstwa, rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa, utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego, poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim, wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury oraz operacji o charakterze promocyjnym do biura Stowarzyszenia spłynęło łącznie 31 wniosków, z czego z powodów niezgodności z LSR odrzucono 1 wniosek. Rada Stowarzyszenia zdecydowała o wybraniu do finansowania 23 wnioski, 7 wniosków mimo spełniania wymaganych kryteriów nie zmieściło się w limicie dostępnych środków.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego po zapoznaniu się z dostarczonymi dokumentami (stan na październik 2017 r.) zawarł umowy z 18 osobami/instytucjami odrzucił natomiast 5 wniosków.

Suma kwot przyznanej pomocy wyniosła, dla operacji dot. podejmowania działalności – 204 000,00 zł, dla operacji dot. rozwijania istniejącego przedsiębiorstwa – 1 124 950,00 zł, dla operacji dot. utworzenia nowych lub zmodernizowania obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 623 615,00 zł, utworzenia nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – 177 753,00 zł, poddania zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 199 982,00 zł, wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury – 31 815,00 zł oraz operacji o charakterze promocyjnym – 31 815,00 zł. Łączna kwota dofinansowania wszystkich operacji wyniosła – 2 393 930,00 zł.