Kontrast:

Na co można przeznaczać środki w ramach dotacji PROW?Środki którymi dysponujemy w ramach dotacji z PROW możemy przeznaczać na pokrycie tzw. kosztów kwalifikowanych tj. kosztów które zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa regulującym zasady przyznawania pomocy.

Kosztami kwalifikowanym są koszty:
1) zakupu robót budowlanych lub usług,
2) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
3) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
4) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku realizacji operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
5) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
6) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 4 i 5, w tym materiałów,
7) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
8)  podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 (podatek VAT którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego).

Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy również tzw. koszty ogólne tj. wydatki na honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.

Należy pamiętać również o tym, że koszty wykazane w projekcie muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.