Kontrast:

Przedsięwzięcie 1.3.1 Podnoszenie kompetencji zawodowych i kapitału społecznego mieszkańców Ziemi GrodziskiejZapraszamy do zapoznania się z opisem piątego z przedsięwzięć LSR:
Niska siła nabywcza i relatywnie niski dobrobyt mieszkańców może wynikać z niskich kompetencji oraz szerzej rzecz ujmując z niskiej jakości kapitału ludzkiego. Brak w tym zakresie mogą być jedną z przyczyn braku lokowania się firm na danym terenie oraz postępującą emigracją ludzi młodych. Podobnie niewielka chęć zrzeszania się i wykonywania wspólnie przedsięwzięć o charakterze społecznym czy gospodarczym wpływa negatywnie zarówno na lokalną gospodarkę jak i komfort życia. Stąd zaplanowano przedsięwzięcie mające na celu doprowadzić do podniesienia kompetencji mieszkańców oraz kapitału społecznego na analizowanym obszarze.

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji:
– Celu ogólnego 1.0 Podniesienie dobrobytu społecznego oraz poprawa komfortu życia, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji
– Celu szczegółowego 1.1. Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego
– Celu szczegółowego 1.2. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki
– Celu szczegółowego 1.3. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego