Kontrast:

Przedsięwzięcie 1.2.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi GrodziskiejZapraszamy do zapoznania się z opisem czwartego z przedsięwzięć LSR:
W ramach LSR wspieraniu podlegać będzie także rozwijanie działalności gospodarczej. Ci którzy będą chcieli zwiększyć zakres, bądź zasięg swojej działalności będą mogli skorzystać ze wsparcia. Z uwagi na podobny charakter przedsięwzięcia do 1.2.1. (podejmowanie działalności), także to przedsięwzięcie przyczynić się powinno do osiągnięcia zarówno celu głównego, jak i wszystkich celów szczegółowych.

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji:
– Celu ogólnego 1.0 Podniesienie dobrobytu społecznego oraz poprawa komfortu życia, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji
– Celu szczegółowego 1.1. Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego
– Celu szczegółowego 1.2. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki
– Celu szczegółowego 1.3. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego