Kontrast:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi GrodziskiejZapraszamy do zapoznania się z opisem trzeciego  z przedsięwzięć LSR:
Obszar LGD, jak wykazała diagnoza i analiza statystyczna, charakteryzuje się niższymi niż średnio województwo aktywnością gospodarczą. Stąd konieczne jest przedsięwzięcie, które zdynamizuje lokalną gospodarkę, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia siły nabywczej mieszkańców. W przypadku rozpoczynania działalności w sferze turystycznej czy rekreacyjnej, przedsięwzięcie może przyczynić się do osiągnięcia celu 1.1. W każdym przypadku rozpoczęcie działalności będzie wiązało się z nabyciem konkretnych umiejętności i doświadczenia, stąd przyczyni się także do osiągnięcia celu 1.3.

 Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji:
– Celu ogólnego 1.0 Podniesienie dobrobytu społecznego oraz poprawa komfortu życia, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji.
– Celu szczegółowego 1.1. Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego.
– Celu szczegółowego 1.2. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki.
– Celu szczegółowego 1.3. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego.