Kontrast:

Przedsięwzięcie 1.1.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnegoZapraszamy do zapoznania się z opisem drugiego z przedsięwzięć LSR:
Na terenie powiatu grodziskiego zdiagnozowano wiele obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Brak środków finansowych sprawia, że wiele z nich jest zaniedbanych i opuszczonych, a więc nie pełni należnej im roli. Opisywane przedsięwzięcie powinno przyczynić się do zachowania i waloryzacji lokalnego dziedzictwa, jednocześnie rozwijając potencjał turystyczny obszaru i wspomagając lokalną gospodarkę.

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji:
– Celu ogólnego 1.0 Podniesienie dobrobytu społecznego oraz poprawa komfortu życia, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji
– Celu szczegółowego 1.1. Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego
– Celu szczegółowego 1.2. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się otoczenie opieką i waloryzacja lokalnych obiektów kulturalnych i przyrodniczych. Działania przewidziane do dofinansowania w tym przedsięwzięciu, to:
– zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych (w tym: konserwacja, renowacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych obiektów przed zagrożeniami wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia) wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych lub  prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej. Projekty związane z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego powinny dotyczyć jedynie obiektów znajdujących się na terenie powiatu grodziskiego, wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
– rozwój zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa, przebudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia wraz z dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej. Wsparciem nie mogą być objęte obiekty infrastruktury kulturalnej budowane od podstaw,
– promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie szlaków kulturowych). Działania informacyjno-promocyjne wspierane jedynie jako element szerszego działania w ramach projektu,
– organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw,
– opracowywanie i wydawanie folderów, broszur dydaktycznych i popularnonaukowych.