Kontrast:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynkuZapraszamy do zapoznania się z opisem pierwszego z przedsięwzięć LSR:
Diagnoza wykazała, że obszar LGD ma potencjał turystyczny, ale jest on nie w pełni wykorzystywany z uwagi na niedostatki infrastruktury. Ponadto mieszkańcy uznali, że ich komfort życia jest niski nie tylko z uwagi na niską siłę nabywczą, ale również z uwagi na brak infrastruktury rekreacyjnej. Opisywane przedsięwzięcie ma zniwelować te braki i przyczynić się do poprawy jakości życia, jednocześnie wspomagając rozwój lokalnej gospodarki.

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji:
– Celu ogólnego 1.0 Podniesienie dobrobytu społecznego oraz poprawa komfortu życia, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji
– Celu szczegółowego 1.1. Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego
– Celu szczegółowego 1.2. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki

W ramach Przedsięwzięcia nr 1 przewiduje się tworzenie infrastruktury niezbędnej do rozwoju rekreacji i turystyki. Działania przewidziane do dofinansowania w tym przedsięwzięciu, to:
– budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, m.in.: szlaki turystyczne, drogi rowerowe, porty i przystanie oraz stanice wodne służące turystyce wodnej. Zagospodarowanie turystyczne tras i szlaków obejmować może m.in. takie elementy, jak: oznakowanie, tablice informacyjne, miejsca przesiadkowe (np. ze szlaku wodnego na lądowy), miejsca odpoczynku, parkingi, elementy małej architektury (ławki, zadaszenia, kosze na śmieci itp.).
– przedsięwzięcia dotyczące opracowywania i wdrażania koncepcji rozwoju infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki, m.in. rowerowej, pieszej, wodnej oraz rozwoju turystyki kulturowej, w tym kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony i udostępniania obszarów chronionych atrakcyjnych turystycznie,
– renowacja i rozbudowa urządzeń rekreacyjno- sportowych: plaż, kąpielisk, przystani wodnych, ścieżek sportowych i podobnych obiektów,
– budowa nowoczesnych ośrodków rekreacyjno-rozrywkowych o bogatym programie wielofunkcyjnym (wioski wakacyjne, parki wypoczynku i sportu),
– turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie obszarów leśnych, w tym dla turystyki pieszej, rowerowej, konnej i specjalistycznej – m.in. miejsca odpoczynku, parkingi, oznakowanie szlaków, punkty widokowe, (wraz z określeniem miejsc lokalizacji ognisk, itp.)
– budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz obiektów służących rozwojowi specyficznych form turystyki (np. sporty powietrzne, turystyka łowiecka, turystyka zimowa, turystyka jeździecka, pielgrzymkowa, kolejowa, wodna) oraz zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjnych,
– budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych wyłącznie w powiązaniu z ww. projektami (ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych),
– tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych,
– budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku (wyłącznie jeżeli łącznie z innymi elementami infrastruktury turystycznej),
– budowa nowych i rozbudowa oraz modernizacja istniejących centrów i punktów informacji turystycznej,
– budowa, odbudowa, rozbudowa i modernizacja oraz niezbędne wyposażenie bazy hotelarsko-noclegowej i gastronomicznej.