Kontrast:

Na jakie zadania możemy przeznaczyć środki z LSRPodstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, jest konieczność zrealizowania, co najmniej jednego zadania przypisanego do któregokolwiek z przedsięwzięć LSR. Jednym słowem żeby nasz wniosek mógł zostać wybranym musi zrealizować zadanie zaplanowane w strategii. Poniżej przedstawiamy ich wykaz w podziale na poszczególne przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie: Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku – obejmuje następujące zadania:
– operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
– operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego,
– operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby,
– operacje mające na celu organizację wydarzeń promujących aktywny wypoczynek na terenie LGD połączonych z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Przedsięwzięcie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – obejmuje następujące zadania:
– operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii,
– operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury,
– operacje mające na celu działania o charakterze promocyjnym.

Przedsięwzięcie: Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej – obejmuje następujące zadania:
– operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa.

Przedsięwzięcie: Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej – obejmuje następujące zadania:
– operacje mające na celu rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

Przedsięwzięcie: Podnoszenie kompetencji zawodowych i kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej – obejmuje następujące zadania:
– operacje mające na celu organizację szkoleń.