Kontrast:

Walne Zebranie 2016Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2016 r. o godzinie 12.00 w Rostarzewie przy Placu Powstńców Wielkopolskich 28 (ratusz).

Proponowany porządek obrad:

– Otwarcie zebrania.
– Wybór przewodniczącego zebrania.
– Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
– Uchwalenie porządku zebrania.
– Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
– Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
– Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
– Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2015.
– Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
– Wolne głosy i wnioski.