Kontrast:

Wsparcie na rozwój przedsiębiorczościW ramach PROW 2014 – 2020 można uzyskać dofinansowanie którego celem będzie założenie nowej działalności gospodarczej lub rozwój już funkcjonującego przedsiębiorstwa. W obecnej perspektywie na projekty związane z założeniem nowej działalności zaplanowano kwotę 510 tys. zł (10 dotacji) oraz 2 990 000 zł na projekty mające na celu rozwój funkcjonujących przedsiębiorstw.

 

W przypadku zakładania nowej działalności:

 

– wnioskować można o kwotę równo 51 tys. zł,
– poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych,
– wnioskodawca w ramach realizowanego projektu ma obowiązek utworzenia jednego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie).

 

W przypadku składania wniosku na rozwój funkcjonującego przedsiębiorstwa:

 

– o dofinansowanie może ubiegać się przedsiębiorąca prowadzący działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa,
– wnioskować można o kwotę od 50 do 200 tys. zł,
– poziom dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych netto (koszt podatku VAT jest kosztem niekwalifikowanym; wnioskodawca może ubiegać się o mniejszy poziom procentowy dofinansowania),
– wnioskodawca w ramach realizowanego projektu ma obowiązek utworzenia co najmniej jednego nowego miejsca pracy.

 

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

 

Rodzaje działalności gospodarczej (na podstawie PKD) na które nie można uzyskać dofinansowania:

 

– działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
– górnictwo i wydobywanie,
– działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
– przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
– wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
– produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
– produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
– produkcja metali,
– produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
– transport lotniczy i kolejowy,
– gospodarka magazynowa.