Kontrast:

Walne Zebranie 2013Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 r. o godzinie 17.00 w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach przy ul. Krystyny 30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4. Uchwalenie porządku zebrania.
5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2012.
6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium  Zarządowi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2012.
9. Informacja Zarządu nt. Przedsięwzięcia 2 – Kolej na kolej na Ziemi Grodziskiej
10. Wolne głosy i wnioski.