Kontrast:

Nowy konkurs w ramach Programu Leader ogłoszony!Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader  informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
termin składania wniosków: 29 kwietnia – 14 maja 2013 r.
– limit dostępnych środków: 906 999,60 zł.
– minimalne wymagania: operacja musi uzyskać, co najmniej 60% ogólnej liczb punktów, aby zostać zaakceptowaną do realizacji.

2) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”
– termin składania wniosków: 29 kwietnia – 14 maja 2013 r.
– limit dostępnych środków:  886 291,91 zł
– minimalne wymagania: operacja musi uzyskać, c
o najmniej 60% ogólnej liczb punktów, aby zostać zaakceptowaną do realizacji.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, w dniach: 29 kwietnia – 14 maja 2013 r.; godz.: 9.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader i na stronie internetowej www.szgleader.pl a także:
– na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają: Pracownicy biura Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 61 44 44 486.

 

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy:

 

Małe projekty:


Wzór wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją

Dodatkowo wymagane dokumenty:
– wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji (dodatkowo, poza dokumentami wskazanymi w formularzu wniosku)
– załącznik nr 1 – oświadczenie Wnioskodawcy o dotychczasowym doświadczeniu
– załącznik nr 2 – oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Informacje dodatkowe:
– kryteria wyboru operacji
– minimalne wymagania, których spełnienie niezbędne jest do wyboru operacji przez LGD

 

Odnowa i rozwój wsi:


Wzór wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją

Dodatkowe dokumenty:
– wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji (dodatkowo, poza dokumentami wskazanymi w formularzu wniosku)
– załącznik nr 1 – oświadczenie wnioskodawcy o pozyskanych bezzwrotnych środkach zewnętrznych w ciągu ostatnich 5 lat.

Informacje dodatkowe:
– kryteria wyboru operacji,
– minimalne wymagania, których spełnienie niezbędne jest do wyboru operacji przez LGD