Badanie efektywności prowadzonych działań


12 czerwca 2017

Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej badania efektywności prowadzonych działań przez nasze Stowarzyszenie. Ankieta dostępna jest tutaj.

Badanie – monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR


12 czerwca 2017

Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej monitoringu prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR. Ankieta dostępna jest tutaj.

Badanie satysfakcji doboru narzędzi komunikacyjnych – grupy defaworyzowane


12 czerwca 2017

Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej doboru narzędzi komunikacyjnych przedstawicieli grup defaworyzowanych (tj. osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne). Ankieta dostępna jest tutaj.

Walne Zebranie 2017


5 czerwca 2017

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 22.06.2017 r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kamieńcu przy ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego 25 w Kamieńcu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
4. Uchwalenie porządku zebrania.
5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2016.
9. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
10. Wolne głosy i wnioski.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 14.06.2017 r.


31 maja 2017

14 czerwca br. o godzinie 10.30 w salce na parterze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w tym zakresie,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.