Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.1. – dane finansowe



Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.1 LSR – Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, przedsięwzięcie: Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

Nazwa wskaźnikaŚrodki dostępne w ramach danego wskaźnikaŚrodki pozostałe do wykorzystania
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
773 174,88 EUR395 093,92 EUR

Szkolenie – 08.12.2022 r.



Zapraszamy na szkolenie w zakresie naboru wniosków zaplanowanych na styczeń 2022 r. Szkolenie online, odbędzie się w środę 08.12.2021 r. o godzinie 10.00. Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o przesyłanie mailowych zgłoszeń na adres: m.salomon(małpa)szgleader.pl.

Nabór wniosków o dofinansowanie – styczeń 2022 r.



Informujemy, iż w styczniu 2022 r. zostanie ogłoszony nabór na działanie:
– operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa.

Nie zwlekaj! – skorzystaj z doradztwa już dziś!



Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader zaprasza osoby oraz przedstawicieli firm z powiatu grodziskiego, zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 na działania związane z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa i/lub rozwijaniem istniejącego przedsiębiorstwa do skorzystania z bezpłatnego doradztwa pracowników Biura Stowarzyszenia bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia lub pod numerem telefonu: 61 227 12 16.

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.2.



Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.2 LSR – Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki, przedsięwzięcie: Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.

Nazwa wskaźnikaPlanowana do osiągnięcia wartość wskaźnika
(w latach 2016- 2023 r.)
Bieżąca realizacja
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa26 sztuk12 Z
7 R
3 P

Z – dane z wniosku zrealizowanego tj. dla którego została zawarta umowa z UMWW oraz dokonana płatność ostateczna.

R – dane z wniosku dla którego została zawarta już umowa z UMWW (jednakże nie została jeszcze dokonana płatność ostateczna).

P – dane z wniosku dla którego została przyznana pomoc na poziomie LGD (jednakże nie została jeszcze zawarta umowa z UMWW).