Kontrast:

Ogłoszenie nr 2/2017Data opublikowania: 13.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 2/2017

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Termin składania wniosków: 01.03.2017 r. – 16.03.2017 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio do  Biura Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader, przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (budynek PROMESY, piętro II) w godzinach 9.00 – 14.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z karty oceny której podlega operacja.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez wnioskodawcę).
2. Formularz informacji dodatkowych:
a. Dla zakresu: Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – Karta P4 (do pobrania tutaj).


 

Zakresy tematyczne naboru

 

Zakres operacji


Limit dostępnych środków

Forma i wysokość wsparcia

Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki – zgodny z zakresem operacji określonym w §2, ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

1 190 000,00 zł.

Refundacja do 200 000,00 zł dofinansowania na jedną operację

–  do 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą

 

 

LSR dostępna jest na stronie Stowarzyszenia w zakładce: LSR 2014 – 2020,
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenia wsparcia dostępne są  na stronie  Stowarzyszenia w zakładce: Wzory wniosków.
Kryteria wyboru operacji dostępne są  na stronie Stowarzyszenia w zakładce: Kryteria wyboru.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (do pobrania tutaj).

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader (ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) lub pod numerem telefonu: 61 227 12 16.

 

 

Ogłoszenie nr 1/2017Data opublikowania: 13.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 1/2017

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Termin składania wniosków: 01.03.2017 r. – 16.03.2017 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio do  Biura Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader, przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (budynek PROMESY, piętro II) w godzinach 9.00 – 14.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z karty oceny której podlega operacja.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez wnioskodawcę).
2. Formularz informacji dodatkowych:
a. Dla zakresu: Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – Karta P3 (do pobrania tutaj).

 

 

Zakresy tematyczne naboru

 

Zakres operacji


Limit dostępnych środków

Forma i wysokość wsparcia

Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki – zgodny z zakresem operacji określonym w §2, ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

 

 

 

204 000,00 zł Premia – 51 000,00 zł


LSR dostępna jest na stronie Stowarzyszenia w zakładce: LSR 2014 – 2020,
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenia wsparcia dostępne są  na stronie  Stowarzyszenia w zakładce: Wzory wniosków.
Kryteria wyboru operacji dostępne są  na stronie Stowarzyszenia w zakładce: Kryteria wyboru.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (do pobrania tutaj).

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader (ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) lub pod numerem telefonu: 61 227 12 16.

 

 

 

Nabór wniosków na dofinansowanieInformujemy, że w dniu 13 lutego br. ogłoszony zostanie nabór wniosków na wszystkie działania zaplanowane w harmonogramie naborów na I półrocze 2017 r.tj.:
– Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa.
– Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.
– Operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim.
– Operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
– Operacje o charakterze promocyjnym.
– Operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu.
– Operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby.

Szkolenie 10 lutego br.Zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem wiedzy nt. naboru wniosków zaplanowanego na bieżące półrocze 2017 r. Szkolenie odbędzie się w biurze Stowarzyszenia w dniu 10 lutego br. od godziny 9.00.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona w związku z czym prosimy o wcześniejsze zgłaszanie swojej obecności na szkoleniu pod numerem telefonu 61 227 12 16.

Spotkanie dla zainteresowanych uzyskaniem dofinansowaniazaproszenie na szkolenie dotyczące uzyskania dofinansowania na zakładanie nowego lub rozwój już funkcjonującego przedsiębiorstwa