Kontrast:

Ogłoszenie nr 3/2017Data opublikowania: 13.02.2017 r.
Ogłoszenie nr 3/2017

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Termin składania wniosków: 01.03.2017 r. – 16.03.2017 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio do  Biura Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader, przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (budynek PROMESY, piętro II) w godzinach 9.00 – 14.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z karty oceny której podlega operacja.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez wnioskodawcę).  
2.  Formularz informacji dodatkowych:  
a.  Dla zakresu: Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – Karta P1 (do pobrania tutaj).

 

 

Zakresy tematyczne naboru

 

Zakres operacji

Limit dostępnych środków

Forma i wysokość wsparcia

Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku – zgodny z zakresem operacji określonym w §2, ust. 1, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

1 150 000,00 zł.

Refundacja, 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów, publicznych, do 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów.

Do 250 tys. zł dofinansowania na jedną operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych.

.
.
 LSR dostępna jest na stronie Stowarzyszenia w zakładce: LSR 2014 – 2020,
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenia wsparcia dostępne są  na stronie  Stowarzyszenia w zakładce: Wzory wniosków.
Kryteria wyboru operacji dostępne są  na stronie Stowarzyszenia w zakładce: Kryteria wyboru.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (do pobrania tutaj).

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader (ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) lub pod numerem telefonu: 61 227 12 16.

Ogłoszenie nr 3/2017

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Termin składania wniosków: 01.03.2017 r. – 16.03.2017 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio do  Biura Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader, przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (budynek PROMESY, piętro II) w godzinach 9.00 – 14.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z karty oceny której podlega operacja.

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez wnioskodawcę).

2.      Formularz informacji dodatkowych:

a.         Dla zakresu: Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – Karta P1 (do pobrania tutaj).

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakresy tematyczne naboru

 

Zakres operacji

Limit dostępnych środków

Forma i wysokość wsparcia

Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku – zgodny z zakresem operacji określonym w §2, ust. 1, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

1 150 000,00 zł.

Refundacja, 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów, publicznych, do 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów.

Do 250 tys. zł dofinansowania na jedną operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych.

 

–        LSR dostępna jest na stronie Stowarzyszenia w zakładce: LSR 2014 – 2020,

–        Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenia wsparcia dostępne są  na stronie  Stowarzyszenia w zakładce: Wzory wniosków.

–        Kryteria wyboru operacji dostępne są  na stronie Stowarzyszenia w zakładce: Kryteria wyboru.

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (do pobrania tutaj).

 

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader (ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) lub pod numerem telefonu: 61 227 12 16.

Ogłoszenie nr 2/2017Data opublikowania: 13.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 2/2017

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Termin składania wniosków: 01.03.2017 r. – 16.03.2017 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio do  Biura Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader, przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (budynek PROMESY, piętro II) w godzinach 9.00 – 14.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z karty oceny której podlega operacja.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez wnioskodawcę).
2. Formularz informacji dodatkowych:
a. Dla zakresu: Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – Karta P4 (do pobrania tutaj).


 

Zakresy tematyczne naboru

 

Zakres operacji


Limit dostępnych środków

Forma i wysokość wsparcia

Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki – zgodny z zakresem operacji określonym w §2, ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

1 190 000,00 zł.

Refundacja do 200 000,00 zł dofinansowania na jedną operację

–  do 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą

 

 

LSR dostępna jest na stronie Stowarzyszenia w zakładce: LSR 2014 – 2020,
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenia wsparcia dostępne są  na stronie  Stowarzyszenia w zakładce: Wzory wniosków.
Kryteria wyboru operacji dostępne są  na stronie Stowarzyszenia w zakładce: Kryteria wyboru.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (do pobrania tutaj).

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader (ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) lub pod numerem telefonu: 61 227 12 16.

 

 

Ogłoszenie nr 1/2017Data opublikowania: 13.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 1/2017

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Termin składania wniosków: 01.03.2017 r. – 16.03.2017 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio do  Biura Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader, przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (budynek PROMESY, piętro II) w godzinach 9.00 – 14.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z karty oceny której podlega operacja.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez wnioskodawcę).
2. Formularz informacji dodatkowych:
a. Dla zakresu: Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – Karta P3 (do pobrania tutaj).

 

 

Zakresy tematyczne naboru

 

Zakres operacji


Limit dostępnych środków

Forma i wysokość wsparcia

Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki – zgodny z zakresem operacji określonym w §2, ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

 

 

 

204 000,00 zł Premia – 51 000,00 zł


LSR dostępna jest na stronie Stowarzyszenia w zakładce: LSR 2014 – 2020,
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenia wsparcia dostępne są  na stronie  Stowarzyszenia w zakładce: Wzory wniosków.
Kryteria wyboru operacji dostępne są  na stronie Stowarzyszenia w zakładce: Kryteria wyboru.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (do pobrania tutaj).

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader (ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) lub pod numerem telefonu: 61 227 12 16.

 

 

 

Nabór wniosków na dofinansowanieInformujemy, że w dniu 13 lutego br. ogłoszony zostanie nabór wniosków na wszystkie działania zaplanowane w harmonogramie naborów na I półrocze 2017 r.tj.:
– Operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa.
– Operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
– Operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.
– Operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim.
– Operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
– Operacje o charakterze promocyjnym.
– Operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu.
– Operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby.

Szkolenie 10 lutego br.Zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem wiedzy nt. naboru wniosków zaplanowanego na bieżące półrocze 2017 r. Szkolenie odbędzie się w biurze Stowarzyszenia w dniu 10 lutego br. od godziny 9.00.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona w związku z czym prosimy o wcześniejsze zgłaszanie swojej obecności na szkoleniu pod numerem telefonu 61 227 12 16.