Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.1. – dane finansowe
Poniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.1 LSR – Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, przedsięwzięcie: Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

Nazwa wskaźnikaŚrodki dostępne w ramach danego wskaźnikaŚrodki pozostałe do wykorzystania
Liczba wydanych materiałów-opisujących lokalne atrakcje i zasoby43 636,80 EUR818,92 EUR