Kontrast:

Walne Zebranie 2019Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 7 marca 2019 r. o godzinie 1300  w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp., przy ul. Kolejowej 12, w sali klubowej na I piętrze.

Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
4. Uchwalenie porządku zebrania.
5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania Członka Zarządu Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania Członka Zarządu Stowarzyszenia.
11. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały nr 5/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
b) zmiany uchwały nr 6/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia wyboru przez Zarząd Stowarzyszenia: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania Członka Rady Stowarzyszenia.
13. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany uchwały nr 3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: wyboru Członków Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader zmienionej uchwałą nr 6/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader z dnia 08.06.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: wyboru Członków Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
14. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
15. Wolne głosy i wnioski.