Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.1. – dane finansowePoniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.1 LSR – Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, przedsięwzięcie: Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1 700 000,00 zł  3/2017
13/2017
16/2018
980 068,39 zł
598 334,80 zł
116 895,00 zł
4 701,81 zł
Liczba nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego 700 000,00 zł  4/2017
14/2017
279 354,25 zł
419 999,53 zł
646,22 zł
Liczba wydanych materiałów-opisujących lokalne atrakcje i zasoby  100 000,00 zł  17/2018 50 000,00 zł  50 000,00 zł
Liczba wydarzeń promujących aktywny wypoczynek na terenie LGD połączonych z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu 200 000,00 zł 11/2017  100 000,00 zł 100 000,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski