Kontrast:

Cele LSR: 1.3 Podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznegoW dniu dzisiejszym prezentujemy ostatni z celów szczegółowych LSR, do którego powiązane zostało jedno przedsięwzięcie: „Podnoszenie kompetencji zawodowych i kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej”.

Współczesna gospodarka jest bardzo dynamiczna, związana z nowoczesnymi technologiami i szybkim postępem technicznym. To wymaga od zasobów ludzkich na rynku pracy ciągłego podnoszenia swoich umiejętności, a zatem ciągłego uczenia się. Jednocześnie zaobserwować można tworzenie przewag konkurencyjnych dzięki sieciowaniu swoich aktywności i preferowaniu kolektywnych form pracy. Nie ulega dziś wątpliwości, że kapitał ludzki i społeczny są kluczowe dla rozwoju regionalnego i lokalnego. Wysokie kompetencje mieszkańców przyciągają inwestorów i prowadzą do tworzenia miejsc pracy. Z kolei kapitał społeczny umożliwia kooperację i rozwój sieci współpracy, rozszerza zdolności wspólnego działania dla osiągania społecznie potrzebnych rezultatów. Ponadto wzmacnia on kolektywny proces uczenia się, tym samym wzmacniając kapitał ludzki. Diagnoza wykazała bezsprzecznie, że niski poziom kompetencji mieszkańców jest istotną słabością obszaru LGD, co prowadzi do emigracji mieszkańców, trudności na lokalnym rynku pracy. Niska zdolność kooperowania z kolei przekłada się na niską aktywność organizacji pozarządowych (wskaźniki gorsze niż średnie dla województwa) oraz słabe działanie sieci współpracy gospodarczych.